Deutsch lernen – Ushtrime nga Gramatika!

Niemand, nichts dhe niemals.

Përemrat mohues niemand Asnjëri, askush dhe nicht Asgjë  janë fjalë që përdoren shumë dhe zakonisht përdoren për të mohuar një fjali. E njëjta vlen edhe për ndajfoljen nie ose niemals.

Niemand dhe nichts mund të veprojnë si kryefjalë ose kundrinor. Krahasoni përdorimin e tyre në shëmbujt e mëposhtëm.

Niemand besucht sie. Askush nuk po i viziton ata.

Sie versteht niemanden Ajo nuk e kupton askënd.

Nichts interessiert ihn. Atij nuk i intereson asgjë.

Ich habe nichts für die Kinder. Nuk kam asgjë pë fëmijët.

Nie/ niemals përdoret si ndajfolje

Er geht nie niemals ins Kino. Ai kurrë nuk shkon për të parë ndonjë film.

Njejtë si jemand, edhe niemand mund të ketë mbaresë të ngjashme në rasën kallëzore dhe dhanore.

Emërore jemand Niemand.

Kallëzore Jemand ose jemanden niemand ose niemanden.

Dhanore jemand ose jemandem niemand ose niemandem.