Gramatika në Gjuhën Gjermane!

Rënditja e fjalëve .

Fjalitë në të cilat keni hasur deri më tani të gjitha filluan me kryefjalën e fjalisë. Por,fjalitë në Gjuhën gjermane mund të fillojnë edhe më gjymtyrë të tjera. Kur ndodh kjo, folja në fjali i paraprin kryëfjalës. Shikoni fjalitë në vijim. Vini re që fjalitë në Gjuhën shqipe nuk munden gjithnjë të e ndjekin rënditjën e fjalive si në Gjuhën gjermane, veqanarishtë kur fjalia në Gjuhën gjermane fillon me një kundrinor të drejtë.

Ndajfolja Gestern war er in der Stadt. Dje aji ishte në qytet.

Kundrinori i drejtë Das verstehe ich nicht . Unë nuk e kuptoj atë.

Klauzola Als ich in Berlin war, besucht ich meinen Onkel. Kur isha në Berlin, unë vizatova agjën tim.

Në shembujt e mëparshëm , fjalitë e ndryshme në Gjuhën gjermane filluan me një ndajfolje GESTERN, një kundrinor të drejtë DAS , dhe një klauzolë ALS ICH IN BERLIN WAR .

Dhe në secilin rast , kryefjala paraprihej nga një folje

Gjymtyra jo lidhore 1 folja 1 kryefjala Kryefjala kundërshtore dhe folja.

meso gjermanisht ligjerata 2 (niveli a1) - YouTube