Mëso Gjermanisht -Ndajfoljet parafjalëshe!

Nëse një emër jofrymorë ndjek një parafjalë në rasën kallëzore ose dhanore dhe ju dëshironi ta zëvendësoni atë emër me një përemër, formohet një ndajfolje parafoljore.

Në një fjali dëftore , një ndajfolje parafjalëshe fillon me dar dhe mbaron me parafjalën . Në një pyetje, fillon me wor dhe përfundon me parafjalën .

R-ja shtohet para një parafjale që fillon me një zanore . Për shembull

Frazë parafjalëshe – Im Klassenzimmer në klasë.

Ndajfolje parafjalëshe darin, worin.- Në të në cfarë.

Frazë parafjalëshe Vor der Tür – Përballë derës.

Ndajfolje parafjalëshe davor, wovor – Përballë saj, përballë kujt.

Frazë parafjalëshe daran, woran – Në atë, në cfarë.

Ka tendencë të përdoret um was dhe të shmanget përdorimi i ndajfoljes parafjalëshe kur pyetet rreth cfarë.

Le të shohim disa pyetje shembuj që përfshijnë ndajfolje parafjalëshe.

Worin sitzen sie? – Në cka janë ulur ata?

Worüber spricht Karl? – Për cfarë po flet Karli?

Worauf warte ich? – Për cfarë po pres unë.