Ushtrime nga Gramatika e Gjuhës Gjermane!

Mohimi

Fjalitë dëftore jo gjithmonë paraqesin pohim. Ato mund të kthehen në formën mohuese duke ja shtuar një fjalë mohuese fjalisë ose duke e ndryshuar një kryefjalë pohuese në një mohuese.

Mënyra më e zakonshme për të njohur një fjali është shtimi i ndajfoljes nicht.

Karl singt gut. Karl këndon bukur.

Karl singt nicht gut. Karl nuk këndon bukur.

Në Gjuhën gjermane nicht zakonisht vendoset para gjymtyrës që është mohuar.

Megjithatë, nëse ajo gjymtyrë është vet folja, nicht ndjek formën e zgjedhuar ose qëndron ndërmjet foljes ndihmëse dhe paskajorës ose pjesores përkatëse.

Nicht gjithashtu ndjek një ndajfolje ose frazë ndajfoljeje që përshkruanë kohën ose vendin ose një kundrinor që është në rasën kallëzore.

Es geht nicht KJo nuk do funksionoj.

Sie sind nicht zu Hause gewesen . Ata nuk ishin në shtëpi.

Er koonte gestern nacht nicht schlafen. Ai nuk mund të flinte natën e kaluar.

Sie kennt den Mann nicht . Ajo nuk e njeh atë burrin.

Nicht i paraprin një faze parafjalëshe ose një fraze ndajfoljeje që përshkruan mënyrën në të cilën është kryer dicka.

Kryefjala 1 folja 1 nicht 1 fraza parafjalëshe

Sie 1 fahren 1 nicht 1 nach Hause.

Ata nuk po udhëtojn për në shtëpi.

Gjuha Shqipe shpesh i kërkon foljet ndihmëse bëj/ bën kur mohon . Kjo nuk ndodh në Gjuhën gjermane.

Sie warten nicht auf Katrin Ata nuk presin për Katrin.

Kur mohohet një emër, përdorët kein Jo asnjë.

Ich habe kein Geld. Unë nuk kam para.