10.00

Titulli : Besimi i Teuhidit
Sqarimi i Akides dhe sqarimi i rëndësisë së saj, për faktin se ajo është baza mbi të cilën ngrihet feja.

Akideh nga ana gjuhësore :

El-akideh – rrjedh nga fjala el-Akd, që do të thotë lidhja e dickaje; që nënkupton kam lidhur zemrën dhe veten.
Akidja është ajo që njeriu e ka fe, thuhet : ai ka akide të mirë, d.m.th ka shpëtuar nga dyshimi. Akidja është vepër e zemrës, ajo është imani i zemrës për dicka dhe besim në të.

Akideh nga ana fetare :

Ajo është imani në Allahun, në Melaiket e Tij, në Librat e Tij, në të Dërguarit e Tij, në Ditën e Fundit dhe imani në kaderin për të mirën dhe të keqen e paracaktuar, këto quhen shtyllat e imanit.

Pra në këtë libër do të gjeni thesare të nxjerra nga fundi i detit dhe të servuara në grusht për lexuesit dhe studentët e dijës. Siq është thënë Dijetarët nxjerrin ujin e pijës nga fundi i detit, pellgjeve dhe puseve dhe iu japin për të pirë me grushtat e tyre të eturve.

?Çmimi : 12€
?Faqe 259
?Transporti deri në shtëpi falas –

Category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »