7.00

Category:

Description

?Autor : Muhamed Ibën Abdul-Uehhab me komentime të shkurtëra nga Abdul’Aziz Ibën Baaz (Allahu e mëshiroftë)

Allahu i Lartësuar ka thënë :

“Sot e plotësova për ju fenë tuaj, e përmbusha dhuntinë Time ndaj jush dhe jam i Kënaqur që islami të jetë feja juaj.” ( elMaide : 3 )

Allahu i Lartësuar poashtu ka thënë :

“Kush kërkon tjetër fe përveq islamit, nuk do t’i pranohet.” (Ali Imran : 85)

Pëjgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë :”Fjalët më të dashura tek Allahu i Lartësuar janë katër dhe nuk të prish punë se më cilën ia fillon:

SubhanAllahi, wel hamdulil-lahi, we la ilahe il-lAllahu, wAllahu ekber.

Lutja jonë e fundit është : Lavditë i takojnë Allahut, Zotit të botëve !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »