7.00

Category:

Description

?Autor : Ibën Tejmije 661H – 728H

Libri : Pëjgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë :”Fjalët më të dashura tek Allahu i Lartësuar janë katër dhe nuk të prish punë se më cilën ia fillon:

SubhanAllahi, wel hamdulil-lahi, we la ilahe il-lAllahu, wAllahu ekber.

Lavditë i takojnë vetëm Allahut, i Cili na e përsosi fenë, na e plotësoi dhuntinë, e bëri Ummetin Islam popullin më të mirë dhe në të dërgoi një të Dërguar besnik, i cili Ummetit ia citonte ajetet e Allahut, e pastronte atë dhe ia mësonte Librin dhe Urtësinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »