15.00

Category:

Description

Libri – LEGJISLATURA ISLAME – Fikhu i lehtësuar në dritën e Kuranit dhe Sunnetit – tanimë i përkthyer në Gjuhën Shqipe (Alhamdulilah)

?Autor Grup Dijetarësh
Koautorë: Prof.Dr. AbdulAziz Mebruk elAhmedi,
Prof.Dr. Fejhan ibën Shali elMutajri,
Prof.Dr. AbdulKerim ibën Sunejtan elAmri
Prof.Dr. Abdullah ibën Fehd eshSherif elHixhari

Libri : Ky libër është ndarë në : hyrje, katërmbëdhjetë (Libra) dhe përmbajtje.
Hyrja përmban : definicionin e Fikhut, temën që ai e shqyrton, frytet e tij dhe sqarim për vlerën e tij.

Lavditë i takojnë vetëm Allahut, i Cili na e përsosi fenë, na e plotësoi dhuntinë, e bëri Ummetin Islam popullin më të mirë dhe në të dërgoi një të Dërguar besnik, i cili Ummetit ia citonte ajetet e Allahut, e pastronte atë dhe ia mësonte Librin dhe Urtësinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »