Mëso Gjermanisht – Pranimi dhe pëlqimi!

Pranoji propozimin e juaj – Ich nehme Ihren Vorschlage an.

Më kënaqësi- Mit Vergnügen .

Vërtetë – Wirklich .

Plotësisht – Völlig .

Absolutisht – Absolut.

Amazon FBA Your Secret Weapon To Making Money Online – FBA Prep ...

Pajtohem – Ich bin einverstanden.

Kjo është e vertetë – Das ist wahr.

Keni të drejtë – Sie haben Recht.

Po, gjithsesi – Ja gewiss.

Natyrisht – Natürlich .

Mirë/ në rregull – Gut / in Ordnung .

Jam i sinqertë në te – Ich bin mit dessen sicher .

Nuk dyshoj – Ich zweifle nicht .

Më dëshirë – Gern.

Më marrëveshje – Mit Vereinbarung.

Unë jam i të njëjtit mendim -Ich bin der gleichen Meinung.

Llogaritni në mua – Rechnen Sie auf mich?

Kursomania – Kurse online në gjuhën shqipe