Profesor të Gjuhës Gjermane

KONKURS PUNE

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për: Profesor të gjuhës gjermane në Sira Academy, shkollë Akademike në Prishtinë, për vitin shkollor 2019/2020 me orar të plotë dhe të pjesshëm.

Kushtet e Konkursit:

Për vendet e punës të shënuara më lart, kërkohet përgatitja përkatëse profesionale. Kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende pune, përveç kushteve të përgjithshme të parapara me ligj, duhet te plotësojnë edhe kushtet e veçanta:
-Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse – minimumi 1 vit.

Si të Aplikoni:

Aplikoni duke dërguar CV tuaj në email adresën:info.siracademy@gmail.com me subjekt: Profesor i gjuhës Gjermane.

Sira Academy ofron mjedis atraktiv për punë arsimore dhe profesionale dhe është një vend ideal për personat që kërkojnë të aplikojnë përvojën akademike edhe profesionale. Sira aplikon të drejta të barabarta në punësim për të gjithë.

Aplikimi është dhe mbetet i hapur gjatë gjithë vitit 2019.

Me respekt

Sira Academy


Translate »